Politica De Confidențialitate Pentru Concursuri Şi Loterii

Protecția datelor cu caracter personal este deosebit de importantă pentru ETI European Food Industries Societate Pe Acțiuni (noi, al nostru, ETI). Prin Politica de Confidențialitate se stabilește cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați transmis pentru participarea la concursurile și loteriile sponsorizate de cǎtre ETI. De asemenea, vă vom explica care sunt drepturile pe care le aveți în legătură cu aceaste prelucrǎri.

Cine controleazǎ datele dumneavoastrǎ?

[ETi European Food Industries Societate Pe Acțiuni, este ȋnregistratǎ cu sediul social ȋn Ghercesti (207280), Aviatorilor 10,România şi controleazǎ datele cu caracter personal ale dumneavoastrǎ.

Dacă doriți sǎ ne adresați întrebări sau doriți să vă retrageți consimțământul sau să exercitați oricare dintre celelalte drepturi,vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail dataprotection@etietieti.com sau sǎ ne trimiteți o notă pe adresa sus menționatǎ ,pentru ETI.

Concursurile și loteriile sunt organizate în cooperare cu agenția de marketing , în special cu Gong/Fieldstar, Mercury, United Media, Ogilvy & Mather Advertising, care este un operator de date ,separat.

Agenția organizează și gestionează concursurile și loteriile care de obicei includ acordarea de premii, decontările fiscale și de soluționare a reclamațiilor dumneavoastră.

Pentru mai multe informații despre modul în care agențiile vă prelucrează datele cu caracter personal, vă încurajăm să citiți Politica de Confidențialitate a agenției relevante.

Ce date cu caracter personal prelucrǎm , de ce și pe ce bază?

● Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi numele și prenumele, data nașterii, numărul de telefon, e-mailul, adresa de corespondență, porecla, profilul fotografiei, comentariile dumneavoastră pe rețelele sociale, factura sau depunerile dumneavoastră, dacă este cazul. Suplimentar, dacă câștigați concursul, ID-ul dumneavoastrǎ şi seria și orice date considerate necesare decontării. Furnizarea datelor este voluntară. Cu toate acestea, nefurnizarea datelor va face imposibilă identificarea câștigătorului concursului sau al loteriei, inclusiv cea de acordare și distribuire a premiilor.

● Datele dumneavoastră cu caracter personal le colectǎm direct de la dumneavoastră (de exemplu, datele necesare pentru livrarea unui premiu) sau de la agențiile de marketing care organizează concursurile și loteria.

● Vă vom prelucra baza de date cu caracter personal ȋn baza interesului nostru legitim de a gestiona și organiza concursul sau loteria, inclusiv gestionarea înscrierilor, furnizarea de asistență tehnică, comunicarea rezultatelor, selectarea câștigătorilor şi acordarea și distribuirea premiilor.

● Dacă sunteți câștigǎtorul concursului și ETI este responsabilă cu acordarea de premii, atunci datele dumneavoastră vor fi prelucrate pentru a ne putea conforma obligațiilor legale fiscale și contabile, precum și pentru a rezolva reclamațiile dumneavoastră și a investiga reclamațiile legate de context pe baza interesului nostru legitim identic scopului menționat mai sus.

Nu profilăm datele dumneavoastră și nu există un proces decizional automatizat cu referire la acest tip de prelucrare.

Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră personale?

Datele prelucrate ȋn baza interesului nostru legitim vor fi stocate până când veți depune efectiv o obiecție sau până când considerǎm cǎ nu mai prezintǎ un interes legitim pentru noi.

În cazul oricăror tipuri de neînțelegeri apǎrute între noi și dumneavoastră, datele personale vor fi stocate în scopul urmăririi reclamațiilor și al apărării împotriva revendicărilor dumneavoastrǎ, pe baza interesului nostru legitim în general, timp de trei ani de la încheierea concursului și mai mult dacă se solicită prin lege.

În scopuri fiscale și contabile, suntem obligați să stocăm datele dumneavoastră pentru perioada rezultată din prevederile legale relevante.

Către cine pot fi transferate datele cu caracter personal ?

Datele dumneavoastră cu caracter personal le dezvǎluim în următoarele cazuri:

● Acolo unde este necesar să se organizeze și să gestioneze concursul și loteriile, către agențiile noastre de marketing, în special, Gong /Fieldstar și Mercury United Media, Ogilvy & Mather Advertising.

● În cazul în care o astfel de obligație decurge din prevederile legii aplicabile, în special la solicitarea Parchetului, a Poliției și a altor organe ale statului;

● Acolo unde acest lucru este necesar pentru a răspunde nevoilor noastre, inclusiv pentru a vă livra premiul, în special cǎtre operatorii poștali, băncile, furnizorii de servicii de plată sau companiile de curierat, firmele de avocatură, firmele de contabilitate sau auditorilor,

De asemenea, dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal entităților care prelucrează datele în numele nostru pentru:

● Furnizare de servicii ICT, precum găzduirea, livrarea sau întreținerea sistemelor IT.

Pentru informații suplimentare legate de transferul de date sau pentru obținerea de copii ale clauzelor contractuale standard ,contactați-ne.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Aveți dreptul de a solicita accesul și rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, restricționarea prelucrării și dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și dreptul de a ne solicita transmiterea datelor pe care ni le-ați furnizat (de exemplu consimțǎmântul prelucrǎrii sau furnizǎrii datelor pentru încheierea unui acord) datǎ unei alte organizații.

Aceste drepturi pot fi limitate, de exemplu, dacă îndeplinirea solicitării dumneavoastră ar dezvălui date cu caracter personal legate de o altă persoană, dacǎ ar încălca drepturile unei terțe părți (inclusiv drepturile noastre) sau dacă solicitați ștergerea informațiilor solicitate de noi sau dacǎ existǎ interese legitime şi imperioase de pǎstrare. Derogările relevante sunt incluse atât în Regulamentul GDPR, cât și în legislația locală de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului GDPR privind protecția datelor. ETI vă va informa cu privire la orice derogări relevante pe care se bazează atunci când răspunde la orice solicitare pe care o faceți.

Dacă aveți nelămuriri legate de nerezolvare, atunci dețineți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România ( https://www.dataprotection.ro /).

Dacă doriți sǎ ne adresați întrebări sau doriți să vă retrageți consimțământul sau solicitați exercitarea şi a altor drepturi, vă rugăm să ne contactați folosind adresa de e-mail furnizatǎ în secțiunea „Cine controleazǎ datele dumneavoastră?”