Politica De Confidențialitate Pentru Partenerii de Afaceri

Acestul aviz stabilește cum și de ce ETI European Food Industries Societate Pe Acțiuni (noi, al nostru,ETI) prelucrează datele personale ale persoanelor care ne conecteazǎ, partenerilor de afaceri cu anterprenoriat unic, al reprezentanților ,persoanelor ȋmputernicite şi angajați ai partenerilor noştri de afaceri.

Cine controleazǎ datele dumneavoastrǎ?

[ETi European Food Industries Societate Pe Acțiuni, este ȋnregistratǎ cu sediul social ȋn Ghercesti (207280), Aviatorilor 10,România şi controleazǎ datele cu caracter personal ale dumneavoastrǎ.

Dacă doriți sǎ ne adresați întrebări sau doriți să vă retrageți consimțământul sau să exercitați oricare dintre celelalte drepturi,vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail dataprotection@etietieti.com sau sǎ ne trimiteți o notă pe adresa sus menționatǎ ,pentru ETI.

Ce fel de date cu caracter personal prelucrăm?

În funcție de natura relației noastre cu dumneavoastrǎ și rolul dumneavoastră în relația de afaceri cu ETI, prelucrǎm următoarele date cu caracter personal:

● Datele persoanele care ne contactează sau pe care le contactăm în vederea stabilirii sau menținerii relației de afaceri: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon și alte date menționate în comunicare (de exemplu: numele companiei sau denumirea postului dumneavoastrǎ),

● Partenerii de afaceri care operează ȋntr-o întreprindere individuală: datele personale cuprinse în contract, datele colectate din registrele de evidențǎ publicǎ, datele furnizate și create în legătură cu implementarea contractului,

● Reprezentanți ai partenerilor de afaceri: datele menționate în contract, procura, datele colectate din registrele de evidențǎ publicǎ și denumirea postului dumneavoastrǎ la locul de muncǎ;

● Angajații partenerilor de afaceri: detalii legate de contactele comerciale, precum : numele, prenumele, denumirea companiei, denumirea postului dumneavoastrǎ, adresa de e-mail, numărul de telefon.

În general, datele personale le colectǎm direct de la dumneavoastrǎ (de exemplu: ca reprezentant al partenerului de afaceri) sau din alte surse, de exemplu: datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incluse în acordul încheiat cu partenerul nostru de afaceri al cărui angajat sunteți.

De ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și pe ce bază?

Datele dumneavoastră cu caracter personal le prelucrǎm pentru a încheia, îndeplini sau soluționa acordul ȋn afaceri. Aceasta acoperă gestionarea de zi cu zi a relației contractuale dintre noi. Temeiul legal pentru o astfel de prelucrare de date constǎ ȋn: (i) necesitatea de a îndeplini clauzele contractului la care sunteți parte (dacă ETI a încheiat un acord cu dumneavoastrǎ , în calitate de persoană fizică) sau (ii) interesul legitim al ETI constǎ ȋn executarea acordului (dacă ETI a încheiat un acord cu angajatorul dumneavoastră sau cu o entitate cu o altă bază cu care dumneavoastrǎ cooperați).

De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a putea aplica clauzele contactului, pentru a vǎ răspunde la întrebările adresate, gestionare cooperare, pentru a vǎ furniza servicii de marketing, a urmări reclamațiile sau pentru a ne putea apăra împotriva reclamațiilor. Temeiul legal pentru o astfel de prelucrare a datelor constǎ ȋn interesul legitim al ETI de a comunica, a colabora, a ne promova propriile produse sau servicii ,și de a putea urmării sau a ne apăra pretențiile.

Suplimentar , este posibil să vă procesăm datele cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor legale solicitate, în special obligațiile care decurg din reglementările fiscale și contabile sau atunci când o astfel de prelucrare este impusă prin lege, de exemplu: dacă primim o solicitare din partea autorităților competent legale sau a altor oficialitǎți guvernamentale. Temeiul legal pentru o astfel de prelucrare îl reprezintă obligațiile ETI , fațǎ de lege .

Sunteți obligat să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal?

Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar aceste date ne sunt necesare pentru a putea duce la îndeplinire clauzele prevǎzute ȋn contract sau pentru a ne îndeplini obligațiile fațǎ de legiuitor. Nerespectarea acestora ,împiedicǎ aplicarea clauzelor contractului încheiat sau al obligațiilor legale. În alte cazuri, solicitǎm aceste date pentru a ne urmări interesul legitim (cum ar fi :datele pe care le putem folosi în scopul urmăririi reclamațiilor sau pentru a aplica clauzele contactului sau o relație de afaceri cu dumneavoastrǎ).

Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră personale?

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară furnizǎrii serviciilor noastre și pentru aplicarea clauzelor acordului. Dupǎ care vom şterge datele stocate cu privire la dumneavoastrǎ.

Este posibilă păstrarea în continuare a anumitor detalii din datele dumneavoastră cu caracter personal chiar și după îndeplinirea clauzelor acordului nostru cu dumneavoastrǎ atunci când se necesitǎ o nevoie legitimă de a face acest lucru (de exemplu: pentru a preveni frauda și abuzul, a exercita sau a ne apăra împotriva pretențiilor legale) sau când ni se solicitǎ prin lege să ȋntreprindem acest lucru (de exemplu :pentru a respecta cerințele legale, fiscale sau contabile aplicabile pentru perioada solicitată prin aceste reglementări), pentru atâta timp cât legea ne permite.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadǎ consideratǎ necesară acordǎrii răspunsului la întrebarea adresatǎ de dumneavoastră sau pentru a întreprinde orice acțiune ulterioară cu privire la mesajul dumneavoastră, pe durata contractului, pe durata termenului de prescripție revendicări, precum și pentru perioada impusă prin lege, sau până la finalizarea obiecției.

Către cine pot fi transferate datele cu caracter personal ?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt dezvǎluite în următoarele cazuri:

● În cazul în care o astfel de obligație decurge din prevederile legii aplicabile, în special la solicitarea Parchetului, a Poliției și a altor organe ale statului;

● Acolo unde acest lucru este necesar pentru a răspunde nevoilor noastre, în special, firmelor de avocatură, firmelor de contabilitate, auditorilor, operatorilor poștali, băncilor, furnizorilor de servicii de plată sau companiilor de curierat.

De asemenea, dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal entităților care prelucrează datele în numele nostru ,pentru:

● Furnizare de servicii ICT, precum găzduirea, livrarea sau întreținerea sistemelor IT.

● Administrare și gestionare funcții ȋn grup – dezvăluim datele dumneavoastră cǎtre compania -mamă, ETI GIDA SANAYI VE TICARET A.S., cu sediul social în Eskisehir, Turcia.

İnformațiile dumneavoastră sunt stocate sau transferate prin sistemele noastre din Turcia, un stat care nu oferă același nivel de protecție a datelor cu caracter personal ca în EEA. Dacă transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în astfel de locații (adică, în afara EEA), ne vom asigura că toate cerințele din Regulamentul GDPR sunt îndeplinite pentru un astfel de transfer,de exemplu transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în Turcia se bazează pe clauzele standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană ( disponibil aici) . Vom încheia astfel de clauze standard cu entitățile cărora li se transferă datele.

Pentru informații suplimentare legate de transferul de date sau pentru obținerea de copii ale clauzelor contractuale standard ,contactați-ne.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Aveți dreptul de a solicita accesul și rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, restricționarea prelucrării și dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și dreptul de a ne solicita transmiterea datelor pe care ni le-ați furnizat (de exemplu consimțǎmântul prelucrǎrii sau furnizǎrii datelor pentru încheierea ununi acord) datǎ unei alte organizații. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul luat înainte de retragerea acesteia.

Aceste drepturi pot fi limitate, de exemplu, dacă îndeplinirea solicitării dumneavoastră ar dezvălui date cu caracter personal legate de o altă persoană, dacǎ ar încălca drepturile unei terțe părți (inclusiv drepturile noastre) sau dacă ne solicitați să ștergem informațiile pe care vi le-am solicitat sau dacǎ existǎ interese legitime şi imperioase de pǎstrare. Derogările relevante sunt incluse atât în Regulamentul GDPR, cât și în legislația locală de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului GDPR privind protecția datelor. ETI vă va informa cu privire la orice derogări relevante pe care se bazează atunci când răspunde la orice solicitare pe care o faceți.

Dacă aveți nelămuriri legate de nerezolvare, dețineți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România ( https://www.dataprotection.ro ). .

Dacă doriți sǎ ne adresați întrebări sau doriți să vă retrageți consimțământul sau solicitați exercitarea şi a altor drepturi, vă rugăm să ne contactați folosind adresa de e-mail furnizatǎ în secțiunea „Cine controleazǎ datele dumneavoastră?”