Politica De Confidențialitate–Teste Alcoolice

Prezentul aviz stabilește cum și de ce ETi European Food Industries Societate Pe Acțiuni (noi, al nostru, ETI) prelucreazǎ datele cu caracter personal ale dumneavoastrǎ ca o parte a testelor de alcool pentru a verifica expunerea dumneavoastră la alcool înainte de a intra în sediul fabricii ETI Craiova.

Cine controleazǎ datele dumneavoastrǎ?

ETi European Food Industries Societate Pe Acțiuni, cu sediul social social ȋn Ghercesti (207280), Aviatorilor 10, România controleazǎ datele cu caracter personal ale dumneavoastrǎ.

Dacă doriți sǎ ne adresați întrebări sau doriți să vă retrageți consimțământul sau să exercitați oricare dintre celelalte drepturi, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail dataprotection@etietieti.com sau sǎ ne trimiteți o notă pe adresa sus menționatǎ ,pentru ETI.

Ce fel de date cu caracter personal prelucrăm, de ce, pe ce bază și din ce surse?

● ETI prelucreazǎ datele cu caracter personal pe care ni le furnizați direct, și anume: numele și prenumele dumneavoastrǎ, semnătura, rezultatele testelor de alcoolemie, iar dacă sunteți un angajat sau contractant al partenerului nostru de afaceri - numele companiei pentru care lucrați. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru a asigura siguranța persoanelor aflate în sediul fabricii ETI Craiova, inclusiv pentru protejarea sănătății și a vieții acestora, asigurarea bunăstării angajatorului, evitarea completă a prejudiciilor grave aduse afacerii din cauza comportamentului necorespunzător al angajaților, pentru prevenirea încălcării instrucțiunilor de muncă sau de disciplinǎ, reguli,asigurarea creșterii performanței angajaților și îndeplinirea obligației angajatorului de a nu permite unui angajat să lucreze sub influența consumului de alcool.

● Dacă sunteți angajatul sau contractantul nostru, datele dumneavoastrǎ cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri: (i) Pentru a ȋndeplini obligațiile si pentru a exercita drepturile specifice ale ETI și ale angajaților săi în domeniul dreptului muncii și de asemenea, care stau la baza: (ii) intereselor noastre legitime de asigurare a siguranței persoanelor aflate în incinta fabricii ETI Craiova, inclusiv protejarea sănătății și vieții acestora, îngrijirea bunăstării angajatorului, evitarea completă a prejudiciilor grave aduse afacerii din cauza comportamentului necorespunzător al angajaților ,prevenirea încălcării condițiilor de muncă sau a regulilor disciplinare, îmbunătățirea performanței angajaților și îndeplinirea obligației angajatorului de a nu permite angajatului să lucreze sub influența consumului de alcool.

● În cazul celorlalte persoane, vom prelucra datele cu caracter personal pe baza consimțământului dumneavoastră voluntar.

● Efectuarea testului de alcoolemie este voluntar. Cu toate acestea, nerespectarea testului sau nedepunerea datelor cu caracter personal vă va împiedica să intrați în fabrica din Craiova.

Cât timp stocăm datele cu caracter personal ale dumneavoastrǎ?

Nu stocăm rezultatele testelor negative. Rezultatul pozitiv ale testului va fi păstrat timp de o lună de zile sau pentru o perioadǎ necesară pentru efectuarea testului de către autoritățile relevante sau în cazul în care un incident este supus investigației sau până la clarificarea circumstanțelor acestuia sau până când vă veți retrage consimțământul. Dacă sunteți angajatul ETI sau contractantul nostru, vă rugăm să rețineți faptul că testul pozitiv poate avea ca rezultat începerea unei proceduri disciplinare de către ETI și impunerea de sancțiuni.

Cǎtre cine pot fi transferate datele cu caracter personal ?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate în următoarele cazuri:

● În cazul în care o astfel de obligație decurge din prevederile legii aplicabile sau acest lucru este necesar pentru exercitarea drepturilor conform legii aplicabile - cu autoritățile statului, inclusiv cu Poliția și alte autorități de aplicare a legii;

● În cazul consimțământului, cu angajatorul sau contractantul dumneavoastrǎ;

De asemenea, dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal către:

● firma de securitate care prelucrează datele în numele nostru pentru a furniza servicii de securitate pentru persoane și bunuri;

● partenerii noștri de afaceri, dacă acest lucru este considerat necesar colectǎrii consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților sau contractorilor lor.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Aveți dreptul de a solicita accesul și rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, restricționarea prelucrării și dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și dreptul de a ne solicita să transmitem datele pe care ni le-ați furnizat (de exemplu a cǎrei prelucrarea ați consimțit sau pe care ați furnizat-o pentru a încheia un acord) unei alte organizații.De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ ,înainte de retragerea acestuia.

Aceste drepturi pot fi limitate, de exemplu, dacă îndeplinirea solicitării dumneavoastră ar dezvălui date cu caracter personal legate de o altă persoană, dacǎ ar încălca drepturile unei terțe părți (inclusiv drepturile noastre) sau dacă ne solicitați să ștergem informațiile pe care vi le-am solicitat sau dacǎ existǎ interese legitime şi imperioase de pǎstrare.

Derogările relevante sunt incluse atât în Regulamentul GDPR, cât și în legislația locală de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului GDPR privind protecția datelor. ETI vă va informa cu privire la orice derogări relevante pe care se bazează atunci când răspunde la orice solicitare pe care o faceți.

Dacă aveți nelămuriri legate de nerezolvare, atunci dețineți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ( https://www.dataprotection.ro ).

Dacă doriți sǎ ne adresați întrebări sau doriți să vă retrageți consimțământul sau solicitați exercitarea altor drepturi, vă rugăm să ne contactați folosind adresa de e-mail furnizat în secțiunea „Cine controleazǎ datele dumneavoastră?”

_______________________________________________________________

Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal ale oaspeților

[…]Declar cǎ sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale de către ETi European Food Industries Societate Pe Acțiuni Aviatorilor 10, România, pentru a-mi testa expunerea la alcool . Acest test poate fi efectuat de fiecare dată înainte de a intra în incinta ETI. Pentru a efectua testul, ETI va procesa numele și prenumele meu, semnătura mea, compania la care lucrez și rezultatele testului.

Dacă sunt angajatul sau contractant al partenerului de afaceri ETI, de asemenea declar cǎ sunt de acord ca ETI să furnizeze angajatorului/antreprenorului meu informații legate de rezultatul pozitiv al testului meu.

Îmi pot retrage oricând consimțământul, dar acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării datelor mele ,înainte de retragere.

 

Data
Numele complet
Compania
Semnǎtura